Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

lesslove
6471 04e9 390
Reposted fromhalpert halpert viamaladziewczynka maladziewczynka
lesslove
5935 154b 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawaniliowaa waniliowaa
lesslove
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol viawaniliowaa waniliowaa

February 04 2015

lesslove
3797 4205 390
Reposted fromte-quiero te-quiero viaohhh ohhh
lesslove
8378 ecbf 390
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaimhappy imhappy
0468 9665 390

 glow

lesslove
9557 f1b7 390
lesslove
Dziewczyna nie chce ideału, ale faceta który będzie ją kochał całym sercem.
— fb
lesslove
4024 afd1 390
lesslove
0606 524d 390
lesslove
1526 2803 390
na litość boską...
lesslove
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viakittiesmama kittiesmama
lesslove
3715 b82c 390
takie życiowe.

January 09 2015

lesslove
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
lesslove
lesslove
9041 73ea 390
lesslove
0285 09c1 390
lesslove
0739 b45c 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viakittiesmama kittiesmama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl